Hydrogeologia

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:

• projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych i źródeł naturalnych,

• projekty robót geologicznych i inne dokumentacje geologiczne dla instalacji dolnego źródła ciepła (pompy ciepła),

• projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne (np. stacje paliw, wysypiska śmieci),

• projekty robót geologicznych likwidacji otworów studziennych,

• operaty wodnoprawne stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej,

• wnioski w celu uzyskania oceny wodnoprawnej,

• zgłoszenia wodnoprawne.

Wykonujemy operaty wodnoprawne na:

• usługi wodne: pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;

• szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,

• wykonanie urządzeń wodnych,

• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,

• lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych.

.