Geodezja

GEODEZJA KLASYCZNA

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych konieczna jest dla wszystkich rodzajów inwestycji – od przyłącza do budynku po inwestycje wielkokubaturowe. Zakres mapy obejmuje teren, co najmniej 30 m a w wielu przypadkach (ze względu np. na przyłącza do sieci) jest on dobierany indywidualnie. Jest materiałem wyjściowym dla każdego rodzaju projektów.

Mapa sporządzana jest w wersjach:
- analogowej (zaktualizowana kopia mapy zasadniczej) – skala mapy dostosowana do potrzeb Zleceniodawcy, zawiera wszystkie aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementy sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków.
- cyfrowej – mapa analogowa przeniesiona do pliku *.dwg, wszystkie elementy znajdują się na warstwach.

Wykonanie mapy trwa około kilku tygodni od zlecenia prac. Czas trwania w większości zależny jest od czasu niezbędnego na ujawnienie wykonanego pomiaru/aktualizacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i uzyskanie klauzuli. Mapa do celów projektowych jest ważna przez okres 2 lat.

WYTYCZENIE BUDYNKU LUB BUDOWLI

Wytyczaniem budynku w terenie zajmuje się uprawniony geodeta. Dokonuje pomiarów działki oraz wyznacza wszystkie charakterystyczne punkty i geometryczne osie budynków.

Geodeta po wytyczeniu budynku wpisuje ten fakt do dziennika budowy.

POMIARY NIWELACYJNE, POMIARY MAS ZIEMNYCH OBLICZANIE OBJĘTOŚCI WYKOPÓW, NASYPÓW ORAZ INNYCH PRAC ZIEMNYCH

WYTYCZENIA I INWENTARYZACJE SIECI UZBROJENIA TERENU

Prawo Budowlane wymaga, aby sieci uzbrojenia terenu podlegały geodezyjnemu wytyczeniu w terenie przed rozpoczęciem budowy. Wytyczenie odbywa się na podstawie projektu i sprowadza się do wyznaczenia w terenie punktów załamania przebiegu lub innych istotnych elementów podziemnych lub naziemnych uzbrojenia terenu.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA, LUB GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Stosując się do wymogów ustawy Prawo Budowlane, każda inwestycja związana z wnoszeniem obiektów budowlanych związana jest z odpowiednio dobraną geodezyjną obsługą budowy. Celem obsługi jest przeniesienie całego projektu w teren i uzyskanie dokładności jego położenia zgodne z założeniami tego projektu.

BADANIE I PRZEMIESZCZEŃ ODKSZTAŁCEŃ BUDOWLI.

Pomiary przemieszczeń są zazwyczaj określone w projekcie budowlanym wówczas, gdy podczas prowadzenia prac budowlanych istnieje możliwość naruszenia nowego obiektu lub istniejących znajdujących się w pobliżu. Pomiary odnosi się do pierwszego pomiaru względem bieżących. Pomiary wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu o podwyższonej dokładności. Przemieszczenia pionowe i poziome wykonuje się podczas prac ziemnych na drogach (osiadania nasypu),

OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ BUDOWY DRÓG WSZYSTKICH KATEGORII

  Wykaz prac budowlanych wymagających obsługi geodezyjnej:
 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty ziemne związane z budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych; roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie - drogowe
 3. Przepusty i odwodnienie
 4. Przebudowy sieci
 5. Roboty mostowe
 6. Trwała stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego
 7. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

POMIARY PIONOWOŚCI BUDOWLI

  Wykonujemy pomiary pionowości obiektów takich jak:
 • kominy
 • wieże stalowe
 • słupy linii elektroenergetyczne
 • wieże turbin wiatrowych

POMIARY SUWNIC

Pomiar wykonywany jest przy pomocy tachimetru oraz luster precyzyjnych na wysięgnikach. Rodzaj pomiaru, rozmieszczenie stanowisk dobierane jest indywidualnie do rodzaju suwnicy i dostępności do jej szyn. Pomiar wykonywany jest z najwyższą precyzją zachowując wszystkie normy, jakości.

Dostosowujemy się także czasowo do wykonania zlecenia, kiedy przestój technologiczny suwnicy jest najmniej.